Statut

Statut

Statut Fundacji Kultury „Papierowy Motyl”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Kultury „Papierowy Motyl”, zwana dalej Fundacją, jest założona przez Marię Krajniewską, obywatelkę polską, zwaną dalej „Fundatorem”.
 2. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Biwejnis&Orłowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, pod numerem repertorium A NR 9029/2011.
 3. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
 4. Fundacja będzie organizacją wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i będzie prowadzić działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 2010 roku o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie.
 5. Sądem właściwym rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
 6. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami RP.

§ 2

 1. Fundacja jest powołana do prowadzenia działalności kulturalnej, krzewienia kultury, edukacyjnej, naukowej, oświatowo-kulturalnej, charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego.

§ 3

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Kultury.

§ 4

 1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
 2. Fundacja działa na terenie RP oraz poza jej granicami.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

§ 5

 1. Fundacja może nadawać godności honorowe oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prywatnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.
 2. Najmniejszą komórką organizacyjną Fundacji tworzy rodzina lub opiekunowie niepełnoletniego dziecka, wymagającego pomocy, zwani beneficjentami, z którymi zarząd Fundacji zawiera stosowną umowę (porozumienie) o współpracy, opiece i organizowaniu pomocy.
 3. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
 4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Fundacja może współpracować z innymi podmiotami o podobnym celu działania.

Rozdział II – Cele statutowe Fundacji

§ 7

 1. Głównym celem Fundacji jest propagowanie kultury i prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży z ubogich rodzin, z placówek opiekuńczych, domów dziecka oraz niepełnosprawnych, chorych, przebywających na długich leczeniach w szpitalach oraz dla dzieci i młodzieży, przebywających w hospicjum.
 2. Dodatkowo celami Fundacji są:
  1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
  2. Promocja kultury;
  3. Upowszechnianie form kulturowych jako rodzaj spędzenia wolnego czasu;
  4. Rozwinięcie w dzieciach i młodzieży zdolności twórczych, pasji do kultury;
  5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  6. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
  7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  10. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
  11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i sportu;
  12. Upowszechnianie kultury fizycznej i tradycji;
  13. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  14. Upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
  15. Ratownictwo i ochrona ludzkości;
  16. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  17. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
  18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  19. Promocja i organizacja wolontariatu;
  20. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
  21. Działalność charytatywna;
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 4. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć:
  1. Edukacyjnych, poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
  2. Edukacyjnych poprzez organizację, prowadzenie, uczestnictwo w spotkaniach, warsztatach, lekcjach;
  3. Oświatowo-kulturalnych poprzez prowadzenie programów telewizyjnych, audycji radiowych, publikowanie artykułów i innych form piśmienniczych w mediach drukowanych oraz internetowych;
  4. Oświatowych, poprzez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia na temat rozwoju kultury w społeczeństwie;
  5. Kulturalnych, poprzez organizację imprez kulturalnych (wystaw, konkursów, koncertów, turniejów, imprez sportowych i okolicznościowych) oraz wspieranie innych podobnych przedsięwzięć poprzez przekazywanie darowizn;
  6. Oświatowych, poprzez wydawanie książek, czasopism, albumów związanych z celami statutowymi fundacji;
  7. Dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
  8. Ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
  9. Pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
  10. Rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;
  11. W zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
  12. Kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych;
  13. W zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych.

Rozdział III – Majątek i Dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji tworzy fundusz założycielski w kwocie 1000 złotych (słownie: tysiąc złotych) przyznanej przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1000 (słownie: tysiąc złotych) na prowadzenie działalności statutowej.

§ 9

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  • Darowizn, spadków, zapisów,
  • Subwencji osób prawnych,
  • Zbiórek i imprez publicznych,
  • Majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
  • Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  • Grantów i subwencj.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

§ 10

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składani tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV – Rodzaje działalności Fundacji

§ 11

Fundacja prowadzi działalność:

 • Statutową,

Oraz może prowadzić działalność

 • Gospodarczą.

§ 12

 1. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 13

 1. Działalność gospodarcza jest służebna wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej.
 2. Cały dochód jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego.

§ 14

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 15

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

§ 16

 1. W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, będzie to działalność w formie organizacyjnie wyodrębnionej.

§ 17

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Zarząd Fundacji ma tworzyć fundusz rozwoju niezbędny do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i środki przeznaczone na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umorzeniu wg obowiązujących zasad.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.
 6. Wydatki w walutach obcych są finansowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział V – Ograny Fundacji

Organy obligatoryjne:

ZARZĄD FUNDACJI

Organ obligatoryjny

§ 18

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem jest organem obligatoryjnym Fundacji powoływanym przez Fundatora.
 2. Zarząd Fundacji tworzy zespół składający się z 1 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Fundatora w każdym czasie.
 3. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
 4. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
 5. Fundator może pełnić funkcję prezesa Zarządu.
 6. Regulamin Zarządu, określający funkcję i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ich wynagrodzenie ustala i zatwierdza Fundator.

§ 19

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 20

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
 2. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone osoby z głosem doradczym.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 21
Uprawnienia Zarządu:

 1. Kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. Opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,
 3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 5. Opracowywanie struktur organizacyjnych Fundacji,
 6. Ustalenie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagrodzenia pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,
 7. Kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,
 8. Ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

Rozdział VI – Zmiana Statutu

§ 22

 1. Zmiana Statutu, w tym także celu działalności Fundacji, może nastąpić w drodze uchwały Fundatora.
 2. Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 3. Decyzję w przed miocie połączenia z inna fundacja podejmuje w drodze uchwały Fundator.

Rozdział VII – Postanowienia Końcowe

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.
 3. Fundator wyznacza likwidatora Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się wskazanej przez Fundatora jednostce mającej status organizacji pożytku publicznego, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach.

§ 24

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§ 25

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o fundacjach.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy dla miasta stołecznego Warszawy.