Albo go kocha albo się uparła. REGULAMIN konkursu

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„Albo go kocha albo się uparła” na wiersz zainspirowany poezją

Wisławy Szymborskiej

 • 1.
 1. Organizatorem konkursu prozatorskiego jest firma Work for fun sp. z o.o., do której należy Wydawnictwo Papierowy Motyl z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 30/109, 01-684 Warszawa, reprezentowana przez Marię Krajniewską.
 2. Regulamin określa warunki i zasady konkursu na najlepsze utwory poetyckie (dalej: „Konkurs”), dotyczący oryginalnych wierszy (dalej: „Wiersze”).
 • 2.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być wyłącznie osoba fizyczna, która na dzień zgłoszenia Opowiadania do konkursu ukończyła 18 lat. Uczestnikiem może być zarówno poeta/poetka z doświadczeniem jak i zupełnie początkujący autor poezji.

 

 • 3.

Zgłoszenie Wiersza do uczestniczenia w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorom przez Uczestnika następujących oświadczeń:

 • Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść;
 • Uczestnik jest wyłącznym twórcą przesłanego Wiersza i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Wiersza zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;
 • Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie
  i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane
  z zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

 

 

 • Uczestnik zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania na rzecz Organizatorów pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych, w tym praw zależnych, do Wiersza;
 • Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo
  i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie Wiersza lub jego fragmentów przez Organizatorów i partnerów konkursu oraz użycie Wiersza lub jego fragmentów do celów dydaktycznych lub promocyjnych.

 

 • 4.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Wiersza (maksymalnie dwóch) wraz z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, e-mail, telefon kontaktowy) do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59.
 2. Wiersz należy wysłać jako załącznik w mailu na adres wydawnictwo@papierowymotyl.pl. W tytule maila należy napisać: „albo go kocha albo się uparła”
 3. Wysłany załącznik powinien zawierać w treści: wszystkie wymagane dane autora oraz wiersz (maksymalnie dwa) zawarte w jednym pliku w formacie Word lub PDF.
 4. Plik z tekstem powinien być nazwany odpowiednio:

– tytuł wiersza_Imię_Nazwiskolub- słowo „wiersz”_Imię_Nazwisko5.       Teksty powinny być zapisane w formacie Word lub PDF.6.       Tematem przewodnim wiersza jest miłość oraz inspiracja poezją Wisławy Szymborskiej.7.       Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa wiersze. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch Wierszy Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia do Konkursu najwcześniej zgłoszonego wiersza lub odrzucenie Uczestnika z konkursu.8.       Po upływie terminu (31 sierpnia 2023 r.) zgłoszenia na Konkurs nie będą już przyjmowane.

 

 • 5.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez ocenę i wybór przez Jury najlepszych Wierszy spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu. Jednocześnie ustala się, że:

 • Obrady Jury są tajne, a ich wynik zostanie przekazany Uczestnikom mailowo w dniu ogłoszenia wyników Konkursu lub na stronie www.papierowymotyl.pl.
 • Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji Jury;
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 listopada 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 • 6.
 1. Nagrodą w Konkursie jest wydanie tomiku poetyckiego z poezją wyróżnionych autorów. Możliwe formaty: druk, e-book, audio.

 

 • 7.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2023 r.

 

Warszawa, 10.05.2023 r.