Festiwal Krótkich Form – REGULAMIN

 

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego

„Festiwal Krótkich Form” na krótki utwór prozatorski (opowiadanie)

 

 • 1.
 1. Organizatorem konkursu prozatorskiego jest firma Work for fun sp. z o.o., do której należy Wydawnictwo Papierowy Motyl z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 30/109, 01-684 Warszawa, reprezentowana przez Marię Krajniewską.
 2. Regulamin określa warunki i zasady konkursu na najlepsze utwory prozatorskie (dalej: „Konkurs”), dotyczący oryginalnych tekstów prozatorskich (dalej: „utwory”).
 3. Festiwal Krótkich Form jest naturalną konsekwencją wydawanych tytułów w wydawnictwie Papierowy Motyl, a także wznowienie książki Patrycji Mnich “Hej, dziewczyno!”, którą lubimy określać mianem prozy awanturniczej. Niedawno zostały sprzedane prawa do ekranizacji filmowej “Hej, dziewczyno!”, co tylko utwierdziło nas w przekonaniu o tym, że idziemy właściwą drogą. I chcemy na tę drogę zabrać też WAS z waszymi tekstami i zawartymi w nich potrzebami.
 4. Dlatego Festiwal Krótkich Form to nie tylko konkurs, ale dyskusja o sile słowa, emocjach, o całej tej nazwanej i często nie nazwanej przestrzeni, którą budujemy lub próbujemy zbudować. Festiwalowi będzie towarzyszyć szereg wydarzeń społeczno-literackich: wywiady z gośćmi specjalnymi, wykłady, warsztaty.  Śledź nasze wydarzenie na stronie www.papierowymotyl.pl i na naszym FB.

 

 • 2.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być wyłącznie osoba fizyczna, która na dzień zgłoszenia Opowiadania do konkursu ukończyła 18 lat. Uczestnikiem może być zarówno autor/autorka z doświadczeniem jak i zupełnie początkujący/a.

 

 • 3.

Zgłoszenie Utworu do uczestniczenia w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorom przez Uczestnika następujących oświadczeń:

 • Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść;
 • Uczestnik jest wyłącznym twórcą przesłanego Utworu i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Utworu zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;
 • Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.
 • Na potrzeby konkursowe Uczestnik zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania na rzecz Organizatorów pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych, w tym praw zależnych, do Utworu;
 • Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie Utworu lub jego fragmentów przez Organizatorów i partnerów konkursu oraz użycie Utworu lub jego fragmentów do celów dydaktycznych lub promocyjnych.
 • Uczestnicy, których Utwory zostaną wybrane do antologii otrzymają umowę licencyjną, określającą warunki wydania Utworu.
 • 4.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Utworu (maksymalnie dwóch) wraz z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, e-mail, telefon kontaktowy) do dnia 05 marca 2024 r. do godziny 23:59.
 2. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 60,00 niezależnie od ilości zgłaszanych Utworów. Wpisowe będą przeznaczone na wsparcie prac jury oraz prace organizacyjne, związane z konkursem. Wpisowe można wpłacać przelewem na konto Work for fun sp. z o.o. numer: 30 1140 2004 0000 3302 7671 0994 lub za pomocą płatności elektronicznych na naszej stronie: TU ZAPŁAĆ.
 3. Utwór/utwory należy wysłać jako załącznik w mailu na adres wydawnictwo@papierowymotyl.pl. W tytule maila należy napisać: „Festiwal krótkich form”.
 4. Wysłany załącznik powinien zawierać w treści: wszystkie wymagane dane autora oraz utwór (maksymalnie dwa) zawarte w jednym pliku w formacie Word.
 5. Plik z tekstem powinien być nazwany odpowiednio:

– tytuł utworu_Imię_Nazwiskolub- słowo „utwór”_Imię_Nazwisko

6.  Teksty powinny być zapisane w formacie Word.

7.  Temat przewodni konkursu brzmi: „Mam głos”. Pragniemy dać możliwość wypowiedzi na dowolny temat, który jest w danym momencie życiowym dla kogoś ważny. Pragniemy mówić, by nas słuchano i słuchać, by naprawdę usłyszeć. Kładziemy nacisk na prozę awanturniczą, buntowniczą, wyzwalającą impuls działania. Przyjmujemy teksty różnych gatunków.

8.  Utwory konkursowe (opowiadania dowolnego gatunku) o objętości maksymalnie 6000 znaków ze spacjami. Minimalnej ilości znaków nie określamy. Jeśli zdołasz zawrzeć MOC i SENS słów w jednym zdaniu, zgłoś to jedno zdanie.

9.  Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa utwory. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch Utworów Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia do Konkursu najwcześniej zgłoszony Utwór.

10. Po upływie terminu (03 marca 2024 r.) zgłoszenia na Konkurs nie będą już przyjmowane. Przy czym Organizator zastrzega, że może wydłużyć termin przyjmowania zgłoszeń w uzasadnionych przypadkach.

 

 • 5.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez ocenę i wybór przez Jury najlepszych opowiadańw spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu. Jednocześnie ustala się, że:

 • Obrady Jury są tajne, a ich wynik zostanie przekazany Uczestnikom mailowo w dniu ogłoszenia wyników Konkursu lub na stronie www.papierowymotyl.pl.
 • Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji Jury;
 • Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2024 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 • 6.
 1. Nagrodą w Konkursie jest wydanie zbioru tekstów zwycięzców i wyróżnionych autorów. Możliwe formaty: druk, e-book, audio.

 

 • 7.
 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie.
 2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2023 r.

 

Warszawa, 11.12.2023 r.