Małpa zabrała mi szalik. Regulamin konkursu poetyckiego

Małpa zabrała mi szalik to konkurs poetycki, inspirowany życiem i twórczością Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, ale zanim to nastąpi prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

§ 1.
1. Organizatorem konkursu prozatorskiego jest firma Work for fun sp. z o.o., do której należy Wydawnictwo I Fundacja Kultury Papierowy Motyl z siedzibą w Warszawie, ul. Klaudyny 30/109, 01-684 Warszawa, reprezentowana przez Marię Krajniewską.
2. Regulamin określa warunki i zasady konkursu na najlepsze utwory poetyc-kie (dalej: „Konkurs”), dotyczący oryginalnych wierszy (dalej: „Wiersze”).
§ 2.
Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być wyłącznie osoba fizyczna, która na dzień zgłoszenia Opowiadania do konkursu ukończyła 18 lat.

§ 3.
Zgłoszenie Wiersza do uczestniczenia w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem Organizatorom przez Uczestnika następujących oświadczeń:
(a) Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść;
(b) Uczestnik jest wyłącznym twórcą przesłanego Wiersza i posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Organizatorów w związku z korzystaniem z Wiersza zgodnie z Regulaminem, zwolni Organizatorów z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu;
(c) Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie
i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) na potrzeby związane
z zorganizowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

(d) Uczestnik zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania na rzecz Organizatorów pełni majątkowych praw autorskich i pokrewnych, w tym praw zależnych, do Wiersza;
(e) Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo
i terytorialnie, nieodpłatne publikowanie Wiersza lub jego fragmentów przez Organizatorów i partnerów konkursu oraz użycie Wiersza lub jego fragmentów do celów dydaktycznych lub promocyjnych.

§ 4.
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Wiersza (maksymalnie dwóch) wraz z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, mail, telefon kontaktowy) do dnia 01. marca 2018 r.
2. Wiersz należy wysłać jako załącznik w mailu na adres wydawnictwo@papierowymotyl.pl W tytule maila należy napisać: “Małpa zabrała mi szalik”.
3. Wysłany załącznik powinien zawierać w treści: wszystkie wymagane dane autora oraz wiersz (maksymalnie dwa) zawarte w jednym pliku w formacie Word.
4. Plik z tekstem powinien być nazwany odpowiednio:
– tytuł wiersza_Imię_Nazwisko
lub
– słowo „wiersz”_Imię_Nazwisko
5. Teksty powinny być zapisane w formacie Word.
6. Tematem przewodnim wiersza jest dowolna inspiracja twórczością Agnieszki Osieckiej.
7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa wiersze. W przypadku zgłoszenia więcej niż dwóch Wierszy Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia do Konkursu najwcześniej zgłoszonego Opowiadania lub odrzucenie Uczestnika z konkursu.
8. Po upływie terminu (01. marca 2018 r.) zgłoszenia na Konkurs nie będą już przyjmowane.

§ 5.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez ocenę i wybór przez Jury najlepszych Wierszy spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu. Jednocześnie ustala się, że:
(a) Obrady Jury są tajne, a ich wynik zostanie przekazany Uczestnikom mailowo w dniu ogłoszenia wyników Konkursu lub na stronie www.papierowymotyl.pl.
(b) Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. Organizatorzy nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji Jury;
(c) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30. czerwca 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 6.
1. Nagrodą w Konkursie jest wydanie tomiku poetyckiego wyróżnionych au-torów.

§ 7.
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie.
2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2018 r.

Warszawa, 12.01.2018 r.